คณะกรรมการ

นาย นิทัศน์      เรืองวิทยาโชติ

ประธานกรรมการ

 

พันเอก ชูเกียรติ    ช่วยเพชร

รองประธานกรรมการ

 

นาย ทศวัชร์      ศิริ

รองประธานกรรมการ

 

 

พันเอก ธนิต  บุตรจินดา

รองประธานกรรมการและเลขาธิการ

 

นาย ประพันธ์      พิสมยรมย์

กรรมการ

 

นาย สัณห์     ศรีภูมิเศรษฐ์

กรรมการ

 

นางสาว นริญญา เทียนสุข

กรรมการ

 

น.อ. พันธุ์เทพ สกุลแสง

กรรมการ

 

 

พันเอก พงศกรณ์   รุ่งเรือง

กรรมการ

 

 

พันเอก สมนึก   สีสังข์

กรรมการ

 

 

พันเอก อุทัย คงวาสน์

กรรมการ

 

 

พันเอก วรพจน์  ปูรณโชติ

กรรมการ

 

นาย วินัย วิบูลนฤปกิจ

กรรมการ

 

 

นางสาว ศิริพร  ดียิน

กรรมการ

 

 

นาย วรชัย      ว่องปฏิเวธ

กรรมการ

 

 

นาย ธนโชติ    เข็มศรี

กรรมการ

 

 

นางสาว ตรียภา  รัตนภมนตรี

กรรมการ

 

 

นางสาว มนทิรา  อักษรสมบัติ

กรรมการ

 

 

นางสาว อนุศรา     สโรวาส

กรรมการและเหรัญญิก

 

 

นางสาว วิภาดา ศักดิ์นุภาพ

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก