เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิ

ไทยและกัมพูชา เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง มีอาณาเขตติดต่อกัน เริ่มจากจังหวัด อุบลราชธานี ไปจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทาง 798 กิโลเมตร นับแต่อดีตหลายปีที่ผ่านมา ไทยและกัมพูชา มีเหตุกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอ นำมา ซึ่งความวิตกกังวลของราษฎรทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปมร้าวลึกของคนไทยและคนกัมพูชา ซึ่งคนไทย และ คน กัมพูชา ส่วนใหญ่รักสันติ ต้องการอยู่ร่วมกัน ด้วยความสงบ ไม่ต้องการความรุนแรง เหมือน ความทรงจำ 

ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับรายละเอียด ของเหตุการณ์บางอย่าง รวมถึงความจริง ทางประวัติศาสตร์ ของทั้งสองชาติ เป็นเรื่องที่จะต้อง เรียนรู้และทำความ เข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศ จะต้อง เร่งสร้างความเข้าใจ และความ สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อความสุขสันติในอนาคต ของลูกหลาน บนสองแผ่นดินนี้ 

อย่างไรก็ดี หากย้อนกลับไปดูปัญหาความยากลำบาก เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทยและกัมพูชา เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องใช้เหตุและผล และจิตใจที่สงบ เพื่อที่จะ ประเมินสถานการณ์ และหาทางออกจากปัญหาดังกล่าว 

จากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ บุคคลกลุ่มหนึ่ง ได้เฝ้ามอง ความทุกข์ยากเดือดร้อน ของประชาชน ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ต่างๆ ได้พร้อมใจกัน จัดตั้งองค์กรสาธารณะกุศล โดยมุ่งหวังที่จะเข้าไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ความคิด และการ ดำรงชีพ พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น โดยมิได้สนใจว่า ฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดถูก ยึด หลักมนุษยธรรม คุณค่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอย่างไรเสีย 2 ประเทศนี้ ก็มิอาจยกแผ่นดินหนี จากกันไปได้ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เฉกเช่นบรรพบุรุษที่ผ่านมา โดย ขอพึ่งพระบารมี “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อ “เป็นการสนองคุณแผ่นดิน” 

มูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย – กัมพูชา ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ องค์กรมูลนิธิราชวงศ์เขมร (The Khmer Royal Family Foundation Organization) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีบุคคลสำคัญของทั้งสองประเทศร่วมลงนาม การจัดตั้งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ

 ❖1. เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน ตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการ อื่นๆ ระหว่างประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ ประเทศแถบลุ่มน้ำโขง 

❖2 . เพื่อส่งเสริม ความเข้าใจ ระหว่างประเทศ และยกระดับความสัมพันธ์ ระหว่าง ประชาชน ชาวไทย และ ประชาชนชาวกัมพูชา และประชาชนแถบลุ่มน้ำโขง 

❖3. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวไทย และ ประชาชนชาวกัมพูชา ให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ 

❖4 . เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ สนับสนุน ช่วยเหลือด้าน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสและสาธารณกุศล

 ❖5. เพื่อส่งเสริม ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ ไทย และ กัมพูชา 

❖6 . เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกับทางราชการ และองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

❖7 . เพื่อให้สงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นส่วนรวมแก่ประชาชน ที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อนประการอื่น 

❖8. ไม่ดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับการเมือง


  • ข้อบังคับ มูลนิธิประชาสงเคราะห์ ไทย – กัมพูชา .................................................................... หมวดที่ ๑ ชื่่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง ข้อ ๑. มูลนิธินี้ชื่...