สมาชิก

บัญชีรายชื่อสมาชิก มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา

สมาชิก คือ ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา รวมถึงคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิด้วย

สมาชิก มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา

นาย นิทัศน์    เรืองวิทยาโชติ

ชื่อเล่น...        บริษัท อาซานิ จำกัด

นาย ทศวัชร์   ศิริ

ชื่อเล่น.เอ๋      ธุรกิจส่วนตัว

นาย เกียรติชาย   ด่านซ้าย

ชื่อเล่น...     ธุรกิจ

นาย สัณห์     ศรีภูมิเศรษฐ์

ชื่อเล่น..   บริษัท.

นาวาอากาศเอก พันธุ์เทพ     สกุลแสง

ชื่อเล่น.ตุ๋ย   ข้าราชการทหาร บำนาญ

นาย ประพันธ์      พิสมยรมย์

ชื่อเล่น..   ข้าราชการ กรมศุลกากร

พันเอก ชูเกียรติ   ช่วยเพชร

ชื่อเล่น.เต่า   ข้าราชการทหาร.

พันเอก ธนิต  บุตรจินดา

ชื่อเล่น.นิด  ข้าราชการทหาร.

พันเอก ชาญชัย  ร่มเย็น

ชื่อเล่น.มนต์   ข้าราชการทหาร.

พันเอก อุทัย  คงวาสน์

ชื่อเล่น.เปี๊ยก   ข้าราชการทหาร.

พันเอก เสน่ห์  บำรุงกิจ

ชื่อเล่น.เน่ห์  ข้าราชการทหาร.

พันเอก วรพจน์  ปูรณโชติ

ชื่อเล่น.จอย   ข้าราชการทหาร.

พันเอก พงศกรณ์  รุ่งเรือง

ชื่อเล่น.หมี  ข้าราชการทหาร.บำนาญ

พันเอก สมนึก  สีสังข์

ชื่อเล่น.นึก  ข้าราชการทหาร.บำนาญ

นาย เสกศักดิ์   อัสวะวิสิทธิ์ชัย

ชื่อเล่น.        ข้าราชการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย วินัย วิบูลนฤปกิจ

ชื่อเล่น.ต้อย   ธุรกิจส่วนตัว

นางสาว นริญญา  เทียนสุข

ชื่อเล่น.ทิพย์   ธุรกิจส่วนตัว

นาง จันทรา ภูศรี

ชื่อเล่น.จัน ข้าราชการ.ปลัดอำเภอ

จ.ส.อ.วินัย     ภูศรี

ชื่อเล่น.นัย

นาย ชวลิต วรรณบุษราคัม

ชื่อเล่น.    บริษัท

 

นาย ธนโชติ เข็มศรี

ชื่อเล่น.เชน ธุรกิจส่วนตัว

นางสาว  ศิริพร   ดียิน

ชื่อเล่น.เล็ก

นาย ลิขสิทธิ์    ออมไธสง

ชื่อเล่น..      ทนายความ

นาย กิตติทัศน์ มินทร

ชื่อเล่น....      ธุรกิจส่วนตัว

นาย วรชัย   ว่องปฏิเวธ 

ชื่อเล่น.เล้ง  บริษัทโบกาเท็ค จำกัด

นาย ดำรงค์   สุคำตัน

ชื่อเล่น.รงค์

นางสาว รุจจิรา  ดอร์บุตร 

ชื่อเล่น.เปิ้ล

ร.ต.ท. ดุสิต นิ่มแย้ม

ชื่อเล่น.เพ็ญ หรือ น้าผี  ธุรกิจส่วนตัว มหาชัย

นาย กษิดิ์เดช  ทักษเศรณี

ชื่อเล่น.

นางสาว ฐานิสา    งามแม้น

ชื่อเล่น..

นาย กฤษฎา   ศุกรเสพย์

ชื่อเล่น.เอส

นางสาว ชนันรัตน์     จันทร์กางเดือน

ชื่อเล่น.

นางสาว พิจิกา    อุราวรรณ

ชื่อเล่น.

นางสาว ภัชราภรณ์    ฟอร์นเทน

ชื่อเล่น.

นาย ณัฎร์พัช    ธนโพธิ์สน

ชื่อเล่น.

นางสาว ตรียภา    รัตนภมนตรี

ชื่อเล่น.

นางสาว บุญจันทร์   ตางาม

ชื่อเล่น.

นางสาว สุรีย์ธวัลย์รัชต์    เหล่าวีรพงษ์

ชื่อเล่น.

นาย ชยกร      ศักดิ์วัตกีรดิต

ชื่อเล่น.

นางสาว พรอุษา   บุตรจินดา

ชื่อเล่น.

นาง บุญจันทร์    สลักคำ 

ชื่อเล่น.

นางสาว ณิชกมล   แซ่เตียว 

ชื่อเล่น.

นางสาว สุภาพรณ์   กิจวัฒนะ

ชื่อเล่น.

นางสาว ปุญญาดา   บุตรจินดา

ชื่อเล่น.

นาย จิรศักดิ์   จิรพนาสม

ชื่อเล่น.

นาย ภาวัฒน์   โตกะคุณะ

ชื่อเล่น.

นาย ประยุทธ  เจียมสมคิด

ชื่อเล่น.โบ้

นาย เกษม   นามต้นทอง

ชื่อเล่น.ใหญ่

นาย ศุภวัฒน์   อ่ำประสิทธิ์

ชื่อเล่น.อาร์ท

นาย อำนาจ    จ่าปัน

ชื่อเล่น.แจ็ก

นางสาว วิภาดา ศักดิ์นุภาพ

ชื่อเล่น.

นางสาว เบญจมาภรณ์ โพธิ์เส็๋ง

ชื่อเล่น.

นางสาว อนุศรา สาโรวาส

ชื่อเล่น.

นาย กัมปนาท เพ็ชรรัตน์

ชื่อเล่น. ค้าขาย

นางสาว มนทิรา อักษรสมบัติ

ชื่อเล่น.มิ้ว  ข้าราชการทหาร