วิ่งการกุศล

เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผู้ที่ประสงค์รับเสื้อหน้างาน ทางมูลนิธิฯ ได้เปิดให้มารับเสื้อล่วงหน้า

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

 ณ โรงอาหาร ใกล้หอกลอง ตรงข้ามสถานที่การแข่งขัน

และในวันแข่งขัน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

หลักการและเหตุผล

                 มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา กำหนดการจัดกิจกรรม “ เดิน - วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑ ใน  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดปล่อยตัวเวลา ๐๖.๐๐ น. ในเส้นทางที่กำหนด โดยใช้กิจกรรมการเดินและวิ่ง สำหรับผู้รักสุขภาพและประชาชนทั่วไป ได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์ การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทางมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา จะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับในโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา การแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือวิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และเดินระยะทาง ๔ กิโลเมตร โดยมีถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ประเภทวิ่งทั้งชายและหญิง ตามอายุและเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภทและทุกกลุ่ม สำหรับประเภทบุคคลทั่วไปเดินเพื่อสุขภาพ ๔ กิโลเมตร และเยาวชนเดินเพื่อสุขภาพ ๒ กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกคน

วัตถุประสงค์

• ๑. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

• ๒. เพื่อรณรงค์ เชิญชวนให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ให้ผู้รักสุขภาพ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรและประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ห่างไกลจาก สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

• ๓. เพื่อสร้างความต่อเนื่องในกิจกรรม เดิน - วิ่ง "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย – กัมพูชา " ให้เป็นประเพณีปฏิบัติตลอดไป

 

ความร่วมมือ

• มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา

• ชมรมกล้าแผ่นดิน

• วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

• คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางเดินและวิ่ง

• จัดขึ้น ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

• จุดเริ่มต้น – เส้นชัย อยู่บริเวณหน้าสวนอาเซียนภายในพุทธมณฑล เส้นทางวิ่งเป็นบริเวณถนนโดยรอบภายในพุทธมณฑล (เส้นสีเขียว)

ติดต่อสอบถาม

• มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย – กัมพูชา ๓/๔๔ ซอยลาดพร้าว ๓๑ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ๑๐๙๐๐

• เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๙๓๘๙๔๕๗-๘ แฟกซ์ ๐๒-๙๓๘๙๕๖๖ มือถือ ๐๙๗-๑๙๕-๖๗๒๔ , ๐๘๘ - ๓๐๔๕๔๕๔

www.ptc.or.th

• Facebook :https://www.facebook.com/fdt66885/.

• LINE ID:  ptc.or.th        

ประเภท

• วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕ กม. เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.

•ลิงค์ สมัคร แตะที่นี่ https://goo.gl/forms/qvGpMpYOqjFwtRyG2

• เดินเพื่อสุขภาพ ๔.๐ กม. เริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น.

•ลิงค์ สมัครกด แตะที่นี่ https://goo.gl/forms/ZmaDUFOsiNb3VDC12

• เยาวชนเดินเพื่อสุขภาพ ๒.๐ กม.เริ่มเวลา ๐๖.๔๕ น.

ถ้วยรางวัล

• ผู้ชนะเลิศอันดับที่ ๑ (แยกประเภทชายและหญิง) วิ่ง ๑๐.๕ กม. ตามรุ่นอายุ ถ้วยรางวัลชนะเลิศของท่าน พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร และรองชนะเลิศ 4  อันดับ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ของท่าน พลเอก พลางกูร กล้าหาญ และถ้วยรางวัลของท่าน H.E.POL LIM  Secretary of State Ministry of  Interior Kingdom of  Cambodia  รมช. กัมพูชา

• ผู้ชนะเลิศ แต่งกายแฟนซี ถ้วยรางวัล ของท่าน พลโท ชัยวิน  ผูกพันธ์ุ

• ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งและเดินในวันงานจะได้รับเหรียญหลังเข้าเส้นชัยทุกคน

การโอนเงิน ค่าสมัคร

•ชื่อบัญชี มูลนิธิประช่าสงเคราะห์ ไทย-กัมพูชา "เพื่อโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล" ๐๓๘-๓-๓๑๒๐๘-๖ ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว ๒๕

• ค่าสมัคร ๔๐๐ บาทต่อ ๑ ท่าน

• ผู้ที่ต้องการสมัครรับเสื้อและเบอร์ติดเสื้อด้วยตนเอง โดยสามารถมารับได้ที่มูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา

๓/๔๔ ซอยลาดพร้าว ๓๑ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร์เกษม  เขตจตุจักร ๑๐๙๐๐ ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

• เสื้อ จัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่งจากผู้สมัครท่านละ ๕๐ บาท 

•หรือรับเสื้อในวันแข่งขัน

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

ประเภท Over All  ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองอันดับที่ 1-4

ช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี  ..ชาย 5 รางวัล ..หญิง 5 รางวัล

ช่วงอายุ 30-39 ปี ..ชาย 5 รางวัล ..หญิง 5 รางวัล

ช่วงอายุ 40-49 ปี ..ชาย 5 รางวัล ..หญิง 5 รางวัล

ช่วงอายุ 50-59 ปี ..ชาย 5 รางวัล ..หญิง 5 รางวัล

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ..ชาย 5 รางวัล ..หญิง 5 รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1-2  ปะเภท  แฟนซี ธีม สายสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา  3 รางวัล 

สมัครแตะลิงค์ที่ใบสมัคร